THỊT BÒ

187,530 
229,425 
115,000 
146,633 
115,000 
159,600 
134,663 

THỊT GÀ

THỰC PHẨM KHÁC

42,942 
59,700 
79,601 
59,700 

HẢI SẢN

38,000 
46,000 
13,616 
76,458 
76,458 
115,211 
115,000