Nạc mông trâu Ấn Độ

113,000 

Nạc mông trâu Ấn Độ

113,000