Xương sườn bò nhiều thịt

57,855 

Xương sườn bò nhiều thịt

57,855